News

മഹിളാ കിസാൻ ദിവസ് -ഓൺലൈൻ മത്സരം

കൃഷിക്കാരായും കർഷക തൊഴിലാളികളായും കാർഷിക സംരംഭകരായും മറ്റും കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം വനിതകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റായ കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന മേഖലയായ കൃഷിയുടെ വികസനത്തിലും പങ്കാളികളായ ഇത്തരത്തിലുള്ള വനിതാരത്‌നങ്ങളോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഒക്ടോബർ 15 രാജ്യവ്യാപകമായി മഹിളാ കിസാൻ ദിവസ് ആയി ആചരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ മഹിളാ കിസാൻ ദിവസ് പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായാണ് നടത്തുന്നത്.
മഹിളാ കിസാൻ ദിവസിനോടനുബന്ധിച്ച് എറണാകുളം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വനിതകൾക്കായി ഒരു ഓൺലൈൻ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ മറ്റ് വനിതകൾക്ക് പ്രചോദനാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന 3 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഓഡിയോ /ശബ്ദസന്ദേശം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കെ വി കെ യുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ- 8281757450 ഒക്ടോബർ 15 ന് 12 മണിക്കുള്ളിൽ അയച്ചു തരുക. മികച്ച സന്ദേശം പങ്കു വെക്കുന്ന ആദ്യ മൂന്നു ജേതാക്കൾക്ക് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ എറണാകുളം സിഎംഎഫ്ആർഐ യിലെ ഫാം സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഫാം ഷോപ്പിയിൽ നിന്നോ ഇഷ്ടമുള്ളവ വാങ്ങാവുന്ന ഗിഫ്റ് വൗച്ചറുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക് യഥാക്രമം 2000, 1500, 1000 രൂപയുടെ വൗച്ചറുകളായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുക.

Demonstrated Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) Farming

Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) farming in small scale cages was demonstrated in a 1 ha granite quarry at Karukutty, Angamaly. During the course of this demonstration, KVK conducted on-farm awareness programs to students, youth and farmers. A harvest mela was conducted on 23rdMarch 2016 to popularize the technology. Karukutty Panchayat President, Shri. Shaju V.  Thekkekkara inaugurated the programme.  The fish reached 350 gm weight during a   period of 6 months recording a survivability of 80 percent.

 

Shri Shaju V.Thekkekkara, Karukutty Panchayat President inaugurating the GIFT harvest mela

KVK conducted Kadaknath sales mela

As part of its programmes to promote Self farming for Safe food, the ICAR-Krishi Vigyan Kendra (KVK) Ernakulam of Central Marine Fisheries Research Institute is popularizing indigenous fowl-Kadaknath (Karinkozhi) in homesteads of Ernakulam district towards Safe meat and Eggs. Kadaknath poultry native to Jhabhuva district of Madhya Pradesh is known for medicinal properties in its eggs and meat. KVK has earlier proved that it can grow in Kerala climate well. In this connection, KVK organized a Kadaknath sales mela at its sales counter located at CMFRI on 5th April 2016. The day old chicks brought from Central Poultry Development Organization (CPDO), Mumbai were reared for two months under scientific management protocol and with all vaccinations complete were supplied. Total of 450 poultry chicks were distributed to farmers during the programme and around 200 farmers participated in the mela.

 

Kadaknath sales mela at CMFRI

KVK released layer poultry feed for safe egg production

Subsequent to the growing awareness on the safety of food started with vegetables, concerns are looming large on the reliability of eggs purchased from market. Many of the house wives nowadays produce egg at home by rearing poultry. Most of such home reared poultry are fed with kitchen food waste, whereas layer poultry require certain minerals, salts and vitamins in their feed for producing eggs to its maximum potential and also to maintain size. Those who know this fact supplement the diet with exclusive layer feed available commercially. However purity of such feed again affects the quality of eggs. In this context, as part of its Self farming for safe food programme, the ICAR-Krishi Vigyan Kendra of Central Marine Fisheries Research Institute released layer poultry feed in 10 kg packets. Dr.A.Gopalakrishnan, Director, CMFRI released the feed by giving packets to poultry farmers on May 30th, 2016.  This feed formulated using feed formulation software of ICAR-Central Avian Research Institute, Bareily, UP is free from antibiotic and other performance enhancers. It can be purchased from the sales counter located at CMFRI, Kochi.

 

Dr.A.Gopalakrishnan, Director, CMFRI releasing Poultry layer feed by giving to farmers

KVK conducted training on "Organic Vegetable cultivation in Rainshelters"

KVK organized 2 days training on "Organic Vegetable cultivation in Rainshelters" at CMFRI on 25th and 26th May, 2016. Rainy season in Kerala is not ideal for vegetable farming. High incidence of pest and diseases, stunted growth and low yields would be the result when it rains. The heavy precipitation affects pollination also. Hence growing vegetables in Rainshelters is the solution. Rainshelter prevents rain drops falling on plants while ensuring enough sunlight through its UV stabilized roof. The training covered rainshelter construction and organic vegetable farming protocol in rainshelters. Experts from KVK and Kerala Agricultural University took classes during the training programme attended by 49 participants. Exposure visits to best rainshelter farming units were also part of the training.